Przejdź do treści
Sprawdź nasz profil na facebooku

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy

Powiatowy Urząd Pracy
w Oleśnicy

ul. Wojska Polskiego 13
56-400 Oleśnica

tel. 71 314 20 89
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat oleśnicki - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmustXhn3idSNu_OOpqlDtw-26yU7gKYd08schg5zofgYWL0ZDNj0BWT8uRi_t75Blwdh1-Abnl_PlLAaOQpMXPGcQ8kb2-lXHAZ3ZQxlANOqpVvWHRykRFJjt6duc5J44WM

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmItXhn3idSNu_OOpqlDtw-26yU7gKYd08schg5zofgYWL0ZDNj0BWT8uRi_t75Blwdh1-Abnl_PlLAaOQpMXPGcQ8kb2-lXHAZ3ZQxlANOqpVvWHRykRFJjt6duc5J44WM

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pstXhn3idSNu_OOpqlDtw-26yU7gKYd08schg5zofgYWL0ZDNj0BWT8uRi_t75Blwdh1-Abnl_PlLAaOQpMXPGcQ8kb2-lXHAZ3ZQxlANOqpVvWHRykRFJjt6duc5J44WM

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aYtXhn3idSNu_OOpqlDtw-26yU7gKYd08schg5zofgYWL0ZDNj0BWT8uRi_t75Blwdh1-Abnl_PlLAaOQpMXPGcQ8kb2-lXHAZ3ZQxlANOqpVvWHRykRFJjt6duc5J44WM

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYctXhn3idSNu_OOpqlDtw-26yU7gKYd08schg5zofgYWL0ZDNj0BWT8uRi_t75Blwdh1-Abnl_PlLAaOQpMXPGcQ8kb2-lXHAZ3ZQxlANOqpVvWHRykRFJjt6duc5J44WM

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej

Kwota przyznanych środków nie może przekraczać 4-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni lub 3-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej.

Założycielami spółdzielni socjalnej mogą być osoby fizyczne, ich liczba nie może być mniejsza niż 5 i nie większa niż 50. Zgodnie z obowiązującym prawem, osobami fizycznymi uprawnionymi do tworzenia spółdzielnisocjalnej są:

a) osoby bezrobotne (czyli zarejestrowane w urzędzie pracy i spełniające inne kryteria opisane
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 645 z późn. zm.),

b) osoby o których mówi ustawa o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016r poz. 1828.), czyli osoby które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lun ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznych i rodzinnym tj.
          - osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
          - osoby uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
          - osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
           - osoby chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
           - osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem,
           - uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

c) osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) czyli osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub grupie inwalidzkiej,

 d) inne osoby, nie należące do grup zagrożonych wykluczeniem, o ile ich liczba nie stanowi więcej niż 50% ogólnej liczby założycieli.

Kto może przystąpić do działającej już spółdzielni?

 Do działającej już spółdzielni mogą przystąpić osoby z grup wykluczonych, wymienionych powyżej, w tym osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także inne osoby, jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie spółdzielni. Należy jednak pamiętać o tym, iż liczba osób niewywodzących się z grup wykluczonych nie może przekroczyć 50% wszystkich członków.

O jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności może ubiegać się:

1)    bezrobotny, zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy,

2)    absolwent centrum integracji społecznej (CIS), o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016r., poz. 1828),

3)    absolwent klubu integracji społecznej (KIS), o którym mowa w art. 2 pkt 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016r., poz. 1828),

jeżeli spełniają następujące warunki:

a)    nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie, oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy,

b)    z własnej winy nie przerwali szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

c)    po skierowaniu podjęli szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie.

 Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, który otrzyma środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni jest zobowiązany do:

1)    wydatkowania środków zgodnie z przeznaczeniem,

2)    zobowiązuje się do członkostwa w spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia określonego w umowie jako data rozpoczęcia działalności gospodarczej w przypadku członka założyciela spółdzielni socjalnej lub zobowiązuje się do członkostwa w spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia przystąpienia do spółdzielni socjalnej określonego w umowie jako data przystąpienia do spółdzielni socjalnej,

3)    zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2001r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r. poz. 710 z późn. zm.), podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej.

Formami zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS otrzymanego dofinansowania może być:

- poręczenie,

- weksel z poręczeniem wekslowym (aval),

- gwarancja bankowa,

- zastaw na prawach lub rzeczach,

- blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym

- akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2016r., poz. 645 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 94, poz. 651
z późn. zm.)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. z 2016r., poz. 1828)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. z 2015 poz. 639 z późn. zm.)

Utworzono: 2014-03-31 11:37 | Redagował: Katarzyna Piechówka 2017-01-31 08:32
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2566
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXutFCZ-jOkN6_AJPIEM4swHSZTekzOs8MTm1GlsEnSY-fuQkWMKE9aLJRkYnwZqzZg3dN0AIsgI_iIQQmSBCYRdko4LGM-_067DxQgMSWMtMWwYIzvLwY8ql-g3VE7buMmc

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBFCZ-jOkN6_AJPIEM4swHSZTekzOs8MTm1GlsEnSY-fuQkWMKE9aLJRkYnwZqzZg3dN0AIsgI_iIQQmSBCYRdko4LGM-_067DxQgMSWMtMWwYIzvLwY8ql-g3VE7buMmc

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_RFCZ-jOkN6_AJPIEM4swHSZTekzOs8MTm1GlsEnSY-fuQkWMKE9aLJRkYnwZqzZg3dN0AIsgI_iIQQmSBCYRdko4LGM-_067DxQgMSWMtMWwYIzvLwY8ql-g3VE7buMmc

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lFCZ-jOkN6_AJPIEM4swHSZTekzOs8MTm1GlsEnSY-fuQkWMKE9aLJRkYnwZqzZg3dN0AIsgI_iIQQmSBCYRdko4LGM-_067DxQgMSWMtMWwYIzvLwY8ql-g3VE7buMmc

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydFCZ-jOkN6_AJPIEM4swHSZTekzOs8MTm1GlsEnSY-fuQkWMKE9aLJRkYnwZqzZg3dN0AIsgI_iIQQmSBCYRdko4LGM-_067DxQgMSWMtMWwYIzvLwY8ql-g3VE7buMmc

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsNFCZ-jOkN6_AJPIEM4swHSZTekzOs8MTm1GlsEnSY-fuQkWMKE9aLJRkYnwZqzZg3dN0AIsgI_iIQQmSBCYRdko4LGM-_067DxQgMSWMtMWwYIzvLwY8ql-g3VE7buMmc

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDNFCZ-jOkN6_AJPIEM4swHSZTekzOs8MTm1GlsEnSY-fuQkWMKE9aLJRkYnwZqzZg3dN0AIsgI_iIQQmSBCYRdko4LGM-_067DxQgMSWMtMWwYIzvLwY8ql-g3VE7buMmc

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDRFCZ-jOkN6_AJPIEM4swHSZTekzOs8MTm1GlsEnSY-fuQkWMKE9aLJRkYnwZqzZg3dN0AIsgI_iIQQmSBCYRdko4LGM-_067DxQgMSWMtMWwYIzvLwY8ql-g3VE7buMmc

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtNFCZ-jOkN6_AJPIEM4swHSZTekzOs8MTm1GlsEnSY-fuQkWMKE9aLJRkYnwZqzZg3dN0AIsgI_iIQQmSBCYRdko4LGM-_067DxQgMSWMtMWwYIzvLwY8ql-g3VE7buMmc

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzstXhn3idSNu_OOpqlDtw-26yU7gKYd08schg5zofgYWL0ZDNj0BWT8uRi_t75Blwdh1-Abnl_PlLAaOQpMXPGcQ8kb2-lXHAZ3ZQxlANOqpVvWHRykRFJjt6duc5J44WM

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0AtXhn3idSNu_OOpqlDtw-26yU7gKYd08schg5zofgYWL0ZDNj0BWT8uRi_t75Blwdh1-Abnl_PlLAaOQpMXPGcQ8kb2-lXHAZ3ZQxlANOqpVvWHRykRFJjt6duc5J44WM

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZItXhn3idSNu_OOpqlDtw-26yU7gKYd08schg5zofgYWL0ZDNj0BWT8uRi_t75Blwdh1-Abnl_PlLAaOQpMXPGcQ8kb2-lXHAZ3ZQxlANOqpVvWHRykRFJjt6duc5J44WM

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsagtXhn3idSNu_OOpqlDtw-26yU7gKYd08schg5zofgYWL0ZDNj0BWT8uRi_t75Blwdh1-Abnl_PlLAaOQpMXPGcQ8kb2-lXHAZ3ZQxlANOqpVvWHRykRFJjt6duc5J44WM

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgotXhn3idSNu_OOpqlDtw-26yU7gKYd08schg5zofgYWL0ZDNj0BWT8uRi_t75Blwdh1-Abnl_PlLAaOQpMXPGcQ8kb2-lXHAZ3ZQxlANOqpVvWHRykRFJjt6duc5J44WM

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxEtXhn3idSNu_OOpqlDtw-26yU7gKYd08schg5zofgYWL0ZDNj0BWT8uRi_t75Blwdh1-Abnl_PlLAaOQpMXPGcQ8kb2-lXHAZ3ZQxlANOqpVvWHRykRFJjt6duc5J44WM

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMYtXhn3idSNu_OOpqlDtw-26yU7gKYd08schg5zofgYWL0ZDNj0BWT8uRi_t75Blwdh1-Abnl_PlLAaOQpMXPGcQ8kb2-lXHAZ3ZQxlANOqpVvWHRykRFJjt6duc5J44WM

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8ActXhn3idSNu_OOpqlDtw-26yU7gKYd08schg5zofgYWL0ZDNj0BWT8uRi_t75Blwdh1-Abnl_PlLAaOQpMXPGcQ8kb2-lXHAZ3ZQxlANOqpVvWHRykRFJjt6duc5J44WM

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStctXhn3idSNu_OOpqlDtw-26yU7gKYd08schg5zofgYWL0ZDNj0BWT8uRi_t75Blwdh1-Abnl_PlLAaOQpMXPGcQ8kb2-lXHAZ3ZQxlANOqpVvWHRykRFJjt6duc5J44WM

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gMtXhn3idSNu_OOpqlDtw-26yU7gKYd08schg5zofgYWL0ZDNj0BWT8uRi_t75Blwdh1-Abnl_PlLAaOQpMXPGcQ8kb2-lXHAZ3ZQxlANOqpVvWHRykRFJjt6duc5J44WM

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII0tXhn3idSNu_OOpqlDtw-26yU7gKYd08schg5zofgYWL0ZDNj0BWT8uRi_t75Blwdh1-Abnl_PlLAaOQpMXPGcQ8kb2-lXHAZ3ZQxlANOqpVvWHRykRFJjt6duc5J44WM

Projektowanie stron: IntraCOM.pl